Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Thông báo mời họp và Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. (Xem tại đây)
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (Xem tại đây)
3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (Xem tại đây)
4. Báo cáo tình hình thực hiện năm 2017 - Mục tiêu, Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018. (Xem tại đây)
5. Báo cáo tài chính hợp nhất. (Xem tại đây)
6. Báo cáo của HĐQT SUDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (Xem tại đây)
7. Tờ trình của HĐQT về việc Trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. (Xem tại đây)
8. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. (Xem tại đây)
SUDICO xin trân trọng thông báo.

Email Bản in


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ
Địa chỉ: Tầng 15,16, 17, 18, Tòa nhà HH3, Khu Đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội
Tel: (84-04) 37685592/ 37684504/ 37684505 - Fax: (84-04) 37684029
Email: info@sudicosd.com