TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

Xin gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý IV/2018 và Báo cáo tài chính năm 2018

Ngày 11/01/2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (Mã chứng khoán SJS) đã xin gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý IV/2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, theo đó SUDICO đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã chấp thuận cho SUDICO gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính theo Công văn số 599/UBCK-GSĐC.

Thong ke