TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

024.3768.5592

Thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Ngày 17/4/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (Mã chứng khoán: SJS) đã có thông báo số 370/TB-CT-TCKT về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt đến ngày 01/10/2018.Tuy nhiên, hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà vẫn chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho các cổ đông theo như thông báo (ngày 01/10/2018).Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt như sau:1. Thời gian đã thông báo: Ngày 01/10/2018.2. Thời gian điều chỉnh : Ngày 15/04/2019.
Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Dân

Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đã ban hành nghị quyết số 93 /NQ-CT-HĐQT về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc SUDICO đối với Ông Nguyễn Đức Dân - Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh theo nguyện vọng cá nhân.Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Báo cáo kết quả phát hành 14.855.540 CP để trả cổ tức còn lại năm 2010

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010 như sau:Chi tiết xin xem tại tập tin đính kèm.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Thông báo về việc Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Ngày 09/01/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (Mã chứng khoán: SJS) đã có Thông báo số 87 TB/CT-TCKC về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt đến ngày 20/4/2018.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông báo về việc hoàn tất chuyển nhượng phần vốn cúa SUDICO tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam

Ngày 11/7/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Mã chứng khoán SJS) đã công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam (theo Nghị quyết số 79/NQ-CT-HĐQT ngày 10/7/2017). Đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đã hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam cho chủ sở hữu mới.Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Báo cáo Thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp Sông Đà xin gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo thường niên năm 2017.

Thông báo về việc Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2010 và dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán sau:

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

- Mã Chứng khoán: SJS.

- Mã ISIN : VN000000SJS9

- Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/4/2018.

Lý do và Mục đích:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010.

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết xin xem tại đây.

SUDICO xin trân trọng thông báo.


Thông báo về việc Mời đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ lưu trữ tài liệu xây dựng cơ bản

Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) thông báo về việc mời đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ lưu trữ tài liệu xây dựng cơ bản đối với các dự án Bất động sản của Công ty.

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà xin kính gửi tới Quý cổ đông Bảng cân đối kế toán - hợp nhất quý 4 - năm 2017 và Bảng cân đối kế toán riêng quý 4 năm 2017.Chi tiết xin xem tại đây: - Báo cáo Tài chính riêng.                                          - Báo cáo Tài chính Hợp nhất.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Báo cáo Tình hình quản trị Công ty niêm yết (Năm 2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà xin gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết (Năm 2017)Chi tiết xin xem tại đây.Xin trân trọng thông báo.
 

Thông báo về việc Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2017

     Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO) nhận được công văn số 348 /UBCK-GSĐC ngày 15/01/2018 về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017 của SJS với những nội dung sau:     UBCKNN chấp thuận cho SUDICO được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho quý IV/2017 và năm tài chính 2017 được kiểm toán theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 và Khoản 1, Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể:     - Công ty phải công bố BCTC quý IV/2017 và BCTC soát xét quý IV/2017 (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.     - Công ty phải công bố BCTC năm đã được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán BCTC.Chi tiết xin xem tại đây.SUDICO xin trân trọng thông báo.

Thông báo gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Kính gửi Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà(SUDICO) về việc gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt như sau:- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.- Mã chứng khoán: SJS- Mệnh giá: 10.000 đồng / 1 cổ phiếu.- Địa chỉ: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.  SUDICO xin trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt như sau:   1. Thời gian đã thông báo: Ngày 25/01/2018   2. Thời gian điều chỉnh: Ngày 20/04/2018.  Lý do điều chỉnh: Do nguồn tiền thu từ việc hoạt động sản xuất kinh doanh của SUDICO chưa được thanh toán kịp thời nên SUDICO chưa thu xếp được tiền để thanh toán cổ tức cho các cổ đông như đã thông báo.Các nội dung khác vẫn thực hiện theo thông báo số 697/TB-CT-TCKT ngày 18/12/2017.Chi tiết xin xem tại đây.
SUDICO trân trọng thông báo. 

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Kính gửi Quý Cổ đông, Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho  chứng khoán như sau:- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà.- Mã chứng khoán: SJS- Mã ISIN : VN000000SJS9- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2017.1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.2. Nội dung cụ thể:- Tỷ lệ thực hiện: 10%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)- Ngày thanh toán: 25/01/2018.- Địa điểm thực hiện:+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TC-KT SUDICO, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/01/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.Chi tiết xin xem tại đây.
SUDICO xin trân trọng thông báo.

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Kính gửi Quý Cổ đông, Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho  chứng khoán (thay thế thông báo số 693 /TB-CT-TCKT ngày 15/12/2017) như sau:- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị & KCN Sông Đà.- Mã chứng khoán: SJS- Mã ISIN : VN000000SJS9- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2017.1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.2. Nội dung cụ thể:- Tỷ lệ thực hiện: 10%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)- Ngày thanh toán: 25/01/2018.- Địa điểm thực hiện:+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TC-KT SUDICO, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/01/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.Chi tiết xin xem tại đây.
SUDICO xin trân trọng thông báo.

Thong ke